سروش >> …به سلامتی رفیقی که یه روز ...
اوینا >> [از مردم چه انتظاری هست؟].{وقتی خدامون ...
رامش >> ?? ﺳــــــــــــــــﺎﻗــــــــــــــــــــــــﮯ ?? ما اهلش نیستیم، ××× ﺑﮯﺧﯿﺎﻝ ...
فاطی >> شیشه چرا بخار نمیگیری ؟ نترس رفت... دیگر ...
حمزه >> بهترین حس برا من یاد خدا ...
zahra.m >> ٺوکہ باشے بســ اسٺ... مگــرمنــ جـــز(نفــس)چہ میخواهــم❤

مشاهده کامل

امام حسن (ع) : هر کس خدا را بندگى کند ، خداوند همه چیز را بنده او گرداند .
اس ام اس دلتنگی ۹ام فروردین, ۱۳۹۵

اس ام اس دلتنگی

تکست های زیبا با موضوع “دلتنگی”

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

واژه هـــایم رنـــگ بــاران دارد…

وقتـــی از تـــو مــی نویســم،قلبــــم خیـــس دلتنـــگی اســــت…

وچشمــــانم طـــوفــــانی؛

چـــه زود بــا هــم بــودنمـــان خـــاطــره شد…

وکـــاش خـــاطـــره هــامـــان بــی رنــگ نشــونـــد….

هلو اس ام اس

چه تفاوتی می کند کنارت باشم

یا چند کوچه آن طرف تر …!

پای دوست داشتن که در میان باشد …

دلتنگی …!

دمار آدم را در می آورد …

هلو اس ام اس

بی وفا

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را..

ولـی بـا ایـن هـمـه گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـی کـنـد

هلو اس ام اس

اس ام اس دلتنگی ۲ام بهمن, ۱۳۹۴

اس ام اس دلتنگی

تکست های زیبا با موضوع “دلتنگی”

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

حس خوبیه وقتے ڪه:
یڪے رو בارے ڪه
براش בلت تنگ میشه!

هلو اس ام اس

دِلتنگــــــــــــم. . .

دِلتنــــــگ کســــﮯ ڪــه هیــــــچڪسَم نبـــود. . .

همــــه ڪَـــــسَم شــــــد. . .

وَ در آخـــــــــــــر. . .

بــــــــﮯ ڪَــــــس تریـــنم ڪــرد و رفــــــــــت. …

هلو اس ام اس

کیلومتر ها از من دوری …

در آن سوی

لبخند می زنی …

در این سو

دلتنگ می شوم …

میبینی …؟!

ما زبان هم را خوب می فهمیم …

هلو اس ام اس

اس ام اس دلتنگی ۱۱ام آذر, ۱۳۹۴

اس ام اس دلتنگی

تکست های زیبا با موضوع “دلتنگی”

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

בِلتَنگـــی هَمـــون اَشکیـِــه کـِـه رو کِتــابـِـت میــریــزه وَقتــی مَثـَـلا
בاری בَرس میـخــونــی …

هلو اس ام اس

⇜بآ تَمومـِـ اِدّعآمــ ⇝
✖ یہو دِلتَنگِــ کَسے میشَم کـِـ گآهے اوقآتـ ـ فِکـر میکُنَم ✖
⇜ مُتِنَفرَم اَزشـ ـ ⇝

هلو اس ام اس

نمیدانم از دلتنگی عاشقترم یا از عاشقی دلتنگ تر

فقط میدانم در آغوش منی ، بی آنکه باشی

و رفتی ، بی آنکه نباشی . . .

هلو اس ام اس

اس ام اس دلتنگی ۱۰ام آبان, ۱۳۹۴

اس ام اس دلتنگی

تکست های زیبا با موضوع “دلتنگی”

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

“حســــــــــــــیـن جــــــــان”
هوای دو نفره نه چتر می خواهد و نه باران …!
فقط یک حرم می خواهد و زائری خسته …!
بطلـــــــب آقــــــــا …
دلـــــــــتـــــنــــگـــــــم

هلو اس ام اس

چه سر به راه است

دلتنگی را میگویم !

از گوشه ی دلم جُم نمیخورد

هلو اس ام اس

دلتنگی ام را به سفر گره می زنم…!

تاجاده یاد تو را در من گم کند…!

هلو اس ام اس

اس ام اس دلتنگی ۲۴ام مهر, ۱۳۹۴

اس ام اس دلتنگی

تکست های زیبا با موضوع “دلتنگی”

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

امروز…
انگار کسی آمد…
و هوای دلتنگی ات را …
هی در آسمان اتاقم پاشید …
و تو نبودی……

هلو اس ام اس

جمعــه دســـتش بنــد اســـت
بـــــه دلتنــــــــــــــــــــــــگی مـــــــــــــن
بیـــکار کـــــه مــــی شــــــــود
بــرای بغــض هایـــــــــــم
غـــروب مـــی بافد

هلو اس ام اس

دلتـــــــ♥ـــــــنگی یعنـــــــی
اذان مغــــــــربــــ…
بـــهـ افـــــق چشــــمهـــایـــ تــو…

هلو اس ام اس

اس ام اس دلتنگی ۲۹ام شهریور, ۱۳۹۴

اس ام اس دلتنگی

تکست های زیبا با موضوع “دلتنگی”

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

میـבانم !

בیگر براے من نیستے !

اما ….

בلے ڪه تنگ باشـב این حرفها را نمے فهمـב…!

هلو اس ام اس

بیـــــا و بـاز

بـه رســـــم ِ خـودت صـــــدایـم کــُــن…

لــرزش ِ خفیــــف ِ نـگاه ِ تــو را

بـه وسعــــت ِ تپـش‌هـای نـاشیــــانـه‌ی قلبـــــم

دلتنگـــــــــم…

هلو اس ام اس

♥تا حالا شـבه בوس בاشتنتو قورت بـבے ؟♥

♥لبخنـב بزنے و بے تفاوت باشے ؟♥

♥تا حالا בلتنگے شـבه بپیچه به בلت … راه نفستو ببنـבه و خفت ڪنه ؟♥

♥هے בستت بره به سمت گوشی…♥

♥برش בارے … نگاش ڪنے … پرتش ڪنے …؟!♥

هلو اس ام اس

اس ام اس دلتنگی ۹ام شهریور, ۱۳۹۴

اس ام اس دلتنگی

تکست های زیبا با موضوع “دلتنگی”

{گردآوری شده توسط هلو اسـ ام اس}

◄نمیـכونم כلم واقــــعــלּ تنگـــ شـכه

یـآ כاره اَבآے تنگــارو בر میآره !

حَــــآلـــ مـــآ |یــــــنـــقَـــدرَمـ کِـــــــہ مـــے بــیــنــــے خــوبـــ نُـــیُــــسـتـــــــ

فُــــــتُـــؤشـــآپـــــــــہ ! ×

هلو اس ام اس

می نویسم و امضا میکنم!!!
در کمال صحت و سلامت!!
دیوانه ات شدم……
دلـــــم تنـــــگ استـــــ …

هلو اس ام اس

یــک ضلـع ضـرب در خـودش
مسـاحـت تنهـایـی
گـویـاتـریـن دلتنگـی عصـر جمعـه در مـربــع اتــاق…

هلو اس ام اس

اس ام اس دلتنگی ۲۲ام مرداد, ۱۳۹۴

اس ام اس دلتنگی

جملات ناب فوق العاده زیبای دلتنگی

⇓ با افتخار ⇓

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

حوصلـه خوانــدن نــدارم !

حوصلـه نوشتـــن هـم نــدارم !

ایـن همــه دلتنگــــے دیـگـــــر نـه بـا خــوانـدن کـم مے شــود نـه بـا نـوشتــن . . .

دلــــــم تـــــ♥ـــو را مے خـواهــد !

هلو اس ام اس

تـو چـه مـیفـهـمـﮯ از روزگـارم ….

از دلـتـنـگـﮯ ام …

گـاهـﮯ بـه خــــدا الـتـمـاس مـیـکـنـم …

خـوابـت را بـبـیـنـم …

مـیـفـهـمـﮯ ؟!!

فـقـط خـــوابت را !!!

هلو اس ام اس

نمے دانم چه رابطه ایست ؟بین نبودنـت با رنگــــــــ هادلتنگـــــــــــ تــــــو کـه میشـومزندگـــے ام سیاه مى شود !

هلو اس ام اس

اس ام اس دلتنگی ۶ام مرداد, ۱۳۹۴

اس ام اس دلتنگی

جملات فوق العاده احساسی با موضوع دلتنگی

{اختصاصی از هلو اسـ ام اس}

“تــــــو” کـــہ نمــے آیــــی…

تــاج و تختــــے…

بـــــراے خــودش بــہ هــم میـــــــزنــد….

دل تنگـــــــــــے…!!!

هلو اس ام اس

دلــ ـ ــ ــم بـــراتــ تنـــگه …

چون پــاســـخ ـهمیشــه یا لبـخنــد استـــ

یـــــابه کسی که معنی دلتنگی را نمی دانـــــد نگــــو…

تــو لطـفـــ داری !!!

هلو اس ام اس

 به دلتنگــــی هایمـــ دستـــــ نـــزن میـ شکند بغضــمـــــ یک وقت !!
آنگاه غرقـــــ می شویدر سیلابـــــ اشکهایــــــی کهـ

بـــــهانه ی روانــــــ شدنش هســــتی !! . . .

هلو اس ام اس