توام یه جمله بفرس
راضیه

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ، ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺵ ﺍﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩ!
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!
ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟!
آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ…؟
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ، ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺷﻐﺎﻟﻪ…
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ.

Ayda

اونی ک ادعای مردونگـــــیش میشد. پــــــــــ چیشد؟؟؟؟؟!!!!!
هـــــــــــــــــــــــــــــــهــــــ
رفت پی ی بدبخت دیگ!
ببین حـــــــــــــــــــــــاجــــــــی
خودت رو دس خوردیو خبر نداری………

marzi

sedaaam kooon

sedaayeee to laalaeiiiie bachegiiime

sedaaam koooon dg khasssstam az eshghaaaaye nesfe nime

negam koooon

هانا😍

شازده کوچولو پرسید:
با غم از دست دادنش چطور کنار بیام؟
روباه جواب داد:
اول مطمئن شو که بدست آورده بودیش
بعد غمگین شو…!!!

حسرت

بگذار خیالت را راحت کنم دوست داشتنت مشروط به هیچ شرطی نیست…

چه باشی چه نباشی…

تا ابد…

عاشقانه دوستت خواهم داشت.

شقایق

دارم میشم دختری

ک باب میل

هیچکس نیست

آرمیتا خوشمله

تن مرد و نامرد یکیست

باید زمان بگذرد تا بفهمی مرد کیست Frown

Elnaz

بعضے وقتـا اینقـدر بعضـ تو گلوتـ گیـر میکنهـ کهـ

فقط زورتـ بهـ سیـاه کردنـ پروفایلتـ میرسهـ Smile

Elnaz

☜مْْْـْْـْیـگـْْْـْْـَْـن کہ مَـْْْـْْـْن مـثِ بـَقـیْـْـْـہ دُخـْـْـْترا
تـــــو دِل بــْْْـْْـْـرو نـیـستَـمـْـْْـْْْ…☞

☆اُوووه  Sorry کہ هرزگی بَـلـــــد  نـیـسـتَم ….☆