توام یه جمله بفرس
شقایق

دارم میشم دختری

ک باب میل

هیچکس نیست

آرمیتا خوشمله

تن مرد و نامرد یکیست

باید زمان بگذرد تا بفهمی مرد کیست Frown

Elnaz

بعضے وقتـا اینقـدر بعضـ تو گلوتـ گیـر میکنهـ کهـ

فقط زورتـ بهـ سیـاه کردنـ پروفایلتـ میرسهـ Smile

Elnaz

☜مْْْـْْـْیـگـْْْـْْـَْـن کہ مَـْْْـْْـْن مـثِ بـَقـیْـْـْـہ دُخـْـْـْترا
تـــــو دِل بــْْْـْْـْـرو نـیـستَـمـْـْْـْْْ…☞

☆اُوووه  Sorry کہ هرزگی بَـلـــــد  نـیـسـتَم ….☆

آوا

هـــــهـ

میگــــی بـــه مــــا نـــمیخـوری
خـــو عـــزیـــزمــــ…
از بــــــس بـــهـ درد نــــــــخوری

Qomi_boy

حالَمـ مثلِ ← گـرگیہ کہ

خــ♚ــدا توبہ شو قبولـ کردهـ

ولــے مَردمـ میگنـ :

توبه ⇦ گرگـ ⇨ مَـرگهـ

@💔 ✍

مریم حیدری از اهواز

اینروزها باهرکس دوست میشویم،

فکرمیکنیم

آنقدر دوست بوده ایم

که دیگر وقت خیانت است.

M_WOLF

. میــــــگن ﺭﻓــــﯿﻖ ﺭﻭ ﻣﯿــﺸہ ﺩﻭ ﺟﺎ ﺷﻨﺎﺧـــــــــﺖ:
۱) ﺗﻮ ﺟﻤـــــــﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟـــــﻒ ﺑﺎﺷـــﻪ✘
۲) ﺗﻮ ﺟـــــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓـــــﻘﺎﯼ ﺭﻓﯿﻘـــــﺖ ﺑﺎﺷــــﻦ✘
ﺍﮔـــﻪ ﺗــــــﻮ ﺍﯾــﻦ ۲ ﺟــــﺎ تنھا نمــــــوندی رفیقــــــته!!
اما مـــن یه حالــــت ســـوم ھم اضـــــــافه میکنــــم:
توی شادیــــاش یـــه قـــــدم بیا عـــــقب و چیــــــزی نگـــــو✘
اگه خــــــودش جاتـــو خـــالی دیـــــدو و صـــدات کرد بدون رفــــیـقت‌ه

i._.mahi

#ســَختــ تـَـریــن #رابـِطه
ایـنه‍ کـِ… 😕
دوتــا #مـَـغرور عاشـِـقِ هـَـم بِشــَـن💔