توام یه جمله بفرس
حسرت

بگذار خیالت را راحت کنم دوست داشتنت مشروط به هیچ شرطی نیست…

چه باشی چه نباشی…

تا ابد…

عاشقانه دوستت خواهم داشت.

شقایق

دارم میشم دختری

ک باب میل

هیچکس نیست

آرمیتا خوشمله

تن مرد و نامرد یکیست

باید زمان بگذرد تا بفهمی مرد کیست Frown

Elnaz

بعضے وقتـا اینقـدر بعضـ تو گلوتـ گیـر میکنهـ کهـ

فقط زورتـ بهـ سیـاه کردنـ پروفایلتـ میرسهـ Smile

Elnaz

☜مْْْـْْـْیـگـْْْـْْـَْـن کہ مَـْْْـْْـْن مـثِ بـَقـیْـْـْـہ دُخـْـْـْترا
تـــــو دِل بــْْْـْْـْـرو نـیـستَـمـْـْْـْْْ…☞

☆اُوووه  Sorry کہ هرزگی بَـلـــــد  نـیـسـتَم ….☆

آوا

هـــــهـ

میگــــی بـــه مــــا نـــمیخـوری
خـــو عـــزیـــزمــــ…
از بــــــس بـــهـ درد نــــــــخوری

Qomi_boy

حالَمـ مثلِ ← گـرگیہ کہ

خــ♚ــدا توبہ شو قبولـ کردهـ

ولــے مَردمـ میگنـ :

توبه ⇦ گرگـ ⇨ مَـرگهـ

@💔 ✍

مریم حیدری از اهواز

اینروزها باهرکس دوست میشویم،

فکرمیکنیم

آنقدر دوست بوده ایم

که دیگر وقت خیانت است.

M_WOLF

. میــــــگن ﺭﻓــــﯿﻖ ﺭﻭ ﻣﯿــﺸہ ﺩﻭ ﺟﺎ ﺷﻨﺎﺧـــــــــﺖ:
۱) ﺗﻮ ﺟﻤـــــــﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟـــــﻒ ﺑﺎﺷـــﻪ✘
۲) ﺗﻮ ﺟـــــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓـــــﻘﺎﯼ ﺭﻓﯿﻘـــــﺖ ﺑﺎﺷــــﻦ✘
ﺍﮔـــﻪ ﺗــــــﻮ ﺍﯾــﻦ ۲ ﺟــــﺎ تنھا نمــــــوندی رفیقــــــته!!
اما مـــن یه حالــــت ســـوم ھم اضـــــــافه میکنــــم:
توی شادیــــاش یـــه قـــــدم بیا عـــــقب و چیــــــزی نگـــــو✘
اگه خــــــودش جاتـــو خـــالی دیـــــدو و صـــدات کرد بدون رفــــیـقت‌ه