توام یه جمله بفرس
i._.mahi

if Someone
Truly Loves You❤️
They Won’t🙊
Judge You By☘
Your Past😁
But instead Try🌸
To Create a👇🏻
Future With❤️ You💋

تــرجـمـه:
اگـه یـه نـفـر تـو رو واقـعـا👇🏻 دوسـتـ داشـتـه بـاشـه❤️
در مــورد گـذشـتـتـ قـضـاوتـ نـمـیـکـنـه😊
امـا بـجـاش سـعـیـ مـیـکـنـه🙊
ایـنـدهـ رو بـاهـاتـ بـسـازهـ😍

i._.mahi

|بعضے وقتـ ـآ …
زندگے ڪردنـ ،
بیشـ ـتر از خودڪشے🍃
جرئتـ مےخوآدSmile💫
کاشکی نباشم Smile

mahi

•|بَعضیـ وَقتا هَمـ دوستـ داریـ فَقَطـ بِریـ🍃
•|نِمیدونیـ کُجا🌀
•|وَلیـ فَقطـ اَز ایـنـ آدَما دور شیـ🙃🎈

حسرت

لطفا طوری خاطره بسازید

که بعد از شما هم بتوان

زندگی کرد…

miss--fati

∅←اگـهـّ لـاتیـوُ قـاّطیّ پـّاتـّیّـ جـلـو ﴿ ّمـــا ﴾

پسـّتونــکـ مّیـگـّیریـّو مّیـکنیـّ تـّاتیــ تـْاتیــّ^^Œ

miss--fati

✘نهـ ﴿خـودتـ﴾ شـاخیـ نهـ ﴿دوستات﴾

ﺑَـﺮﮔَـﺮﺩ ﺑــﺮﻭ ﺑـهّـ ﺭﻭﺳّـﺘﺎتـ

miss--fati

← یه نِگـآ بِنداز پُشتـ سرتـ
به غریبهـ هافُـش نـدهـ
﴿رفیــقای﴾خــودتـ ﴿کُشـتَِنـتـ﴾↑

miss--fati

لابّـّدّ حــَّرّفـّـ ّنـّدّارّمـّ
کـِّهّـ ّ
میّـ خوان حرف درارن
Missfati

زهرا از تبریز

ب بعضیا باس گفت عزیزم

حتی اگ خدا خودش بیاد واس تضمینت

یا شیطونو بفرسته واس ب گردن گرفتن تقصیرت

دیگه فایده نداره خراب شد تصویرت