توام یه جمله بفرس
zi!z!i

کــآش دنیــآ خــفہ میـشد

∴∴∴∴

∴∴∴

∴∴

تـآ مـن چـن ثـآنـیہ بـآ خـودم گــپے بـزنم!

یاسی

بــه پــا بــا کــی دســـت میــدی

وگـــرنه همــه چــی تـــو از دســت میــــدی

مهریا

استاد :کی جواب این سوالو میدونه؟
من دستمو بردم بالا استاد :میخوای جواب بدی؟
من :پَ نه پَ میخوام ببینم باد از کدوم ور میاد! 😂😂😂

مهریا

تکیه بر دیوار کردم خاک بر پشتم نشست

دوستی با هر که کردم عاقبت قلبم شکست

ℳoɦa∂es£

مـــــــا…..
پشت اونایی کـــہ پشتــــون حرف میزنن …
.حرف نمیزنیـــم…!!!!
چـــون خیلی جلوییمـ ازشـــون…

samane

من خودم واگیرم
.
بپا حالت رو نگیرم

Admin

اهای تویی که میخوای بری،
فقط برو هیچیم نگو
نگو خوشبخت بشی
نگو مراقب خودت باش
چون
توکه بری
دیگه هیچکدوم از اینا بهت ربطی نداره پس هرری
هه!!!

fatemeh

◊ بـــه

◊ ســـلامتــی

◊ دلـــی

◊ کــه

◊ خیــلی چــیزارو دــید

◊ ولـــی بــه زبــون نیــــاورد…

soha

بارون میاد جرجر

رو پشت بون هاجر هاجر

عروسی داره

تاج خروس داره…..

“نمی دونم چرا کاربر همچین جمله ای
ارسال کردهNeutral